top of page

Vzdelávanie a popularizácia vedy a techniky

Naším cieľom je rozšírenie vedomostí detí a mládeže o energetike a ekológií, osvojení si zásad zodpovedného správania sa k životnému prostrediu, zvýšenie bezpečnosti detí a v neposlednom rade oživenie náplne voľného času mladej generácie. Medzi naše vzdelávacie aktivity patrí pojazdná edukačná mikroelektráreň One Fun Van, celoslovenská korešpondečná súťaž Hľadá sa energia, či  projekt Daj mobilu druhú šancu.

Podpora inovacií v oblasti elektromobility

OZ NOW sa snaží podporovať nové technologické a technické riešenia v oblasti elektromobility a to formou pomoci pri propagácií a vyhľadávania vhodného spolufinancovania týchto projektov. Rovnako sa snaží zachovávať historické exempláre a technické dokumenty elektrických vozidiel.

 

Jednou z foriem propagácií projektov je podujatie Bratislava eMOBIL.

Analýzy a monitoring trhu v oblasti elektromobility

Monitoring trhu poskytuje pravidelný prehľad o projektoch a podpore elektromobility u nás a v zahraničí. Vo vybraných časových intervaloch mapujeme danú problematiku v médiách a na základe ďalších zdrojov informacií.

Užívateľom chceme ponúknuť pravidelné mediálne analýzy, ktoré poskytnú reálny pohľad na priebeh jednotlivých projektov alebo činností zainteresovaných organizácií smerom k verejnosti.

Katalóg firiem a dodávateľov

OZ NOW sa chce podieľať na vytvorení komplexnej databázy firiem a dodávateľov v oblasti elektromobility, ako aj monitoringu médií a aktualizácií výziev a dotačných programov pre spolufinancovanie projektov z európskych fondov. Klienti pomocou databázy nájdu všetky potrebné informácie na jednom mieste a tím šetria čas aj náklady spojené s vyhľadávaním informácií z rôznych zdrojov.

1 / 1

Please reload

bottom of page